Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Attent Zorg en Behandeling ondersteunt de ouder wordende mens het leven te leiden zoals zij of hij dat wenst. Het motto ‘Ik zie je, ik hoor je’ is daarbij het uitgangspunt. Dat uitgangspunt geldt ook ten aanzien van medewerkers en vrijwilligers. We bieden zo vroeg mogelijk hoogwaardige zorg en behandeling op een plek en manier die vertrouwd en dichtbij is. Gewoon doen in een ongewone situatie. 

Attent onderneemt betekenisvol. Dat doen we door onze diensten vooral regionaal aan te bieden met medewerkers die in de omgeving wonen. Om aan te sluiten bij de wensen en vertrouwde omgeving van onze cliënten werken we nauw samen met - en zorgen we voor de lokale gemeenschap. Daarnaast werken we als netwerkwerkorganisatie proactief samen met collega welzijnsorganisaties, onderwijs- en wetenschapsinstellingen. Zo blijven we werken aan de zorg van de toekomst. 

Resultaatgebieden en bestuurlijke opgave

 • Cliënten, cliëntenbelang, medewerkers en vrijwilligers een centrale rol geven in (nieuw) beleid en organisatieontwikkelingen.
 • De meerjarenstrategie en huidige beleidslijnen verder implementeren en verder ontwikkelen.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van (technologische) innovaties als ook innovaties op organisatorisch gebied, zodat Attent aan de cliëntvraag van morgen kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen. Ook invulling geven aan de ambities voor de ontwikkeling van een duurzame organisatie.
 • Vormgeven aan de transformatie van de zorg en intensiveren van externe samenwerking met diverse partners in de regio volgens de afspraken zoals gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). 
 • Vertegenwoordigen van Attent in netwerken en in contacten met externe stakeholders. Actief de samenwerking voortzetten/aangaan met gemeenten, ketenpartners, zorgverzekeraars en woningcorporaties.
 • Vervullen van de centrale rol als coach en dienend leider in optimaal samenwerkend directieteam, dat effectief opereert, tijdig besluiten neemt (en hieraan vasthoudt) en zichtbaar is in de organisatie met een open en enthousiaste houding.
 • Oprecht betrokken bij de medewerkers en de cliënten, trots op de organisatie en dit inspirerend uitdragen (bijvoorbeeld op podia en in sociale media).
 • Actief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden.
 • Sturen op een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie.
 • Proactief overleg voeren met de medezeggenschapsraden op een open en transparante wijze en periodiek resultaten terugkoppelen.

Functie-eisen

 • Affiniteit met zorg en behandeling en met de doelstelling van Attent.
 • Ruime ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie, verkregen in een grote complexe organisatie, bij voorkeur in de zorg.
 • In staat tot verander-/ontwikkelmanagement met aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan complexe verander-/ontwikkeltrajecten.
 • Kennis en ervaring om organisatorische, beheersmatige, facilitaire, financiële en personele kaders te realiseren, waarbinnen de organisatieonderdelen vorm en inhoud kunnen geven aan ontwikkeling en uitvoering van wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening in de regio.
 • Kennis en ervaring in bouw/vastgoedontwikkelingen in de zorg.
 • Ervaring met het kritisch kunnen reflecteren op het professioneel handelen binnen Attent, met oog voor de balans tussen de autonomie van de professional en de belangen van alle andere stakeholders.
 • Ervaring als inspirator bij cultuurveranderingen. De bestuurder bouwt actief aan sfeer en cultuurverandering. Een informele aanspreekcultuur is de norm.
 • Gebruikt de kernwaarden (GRIP: gastvrij, respect, integer en professioneel) en vertoont voorbeeldgedrag.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Competenties

 • Hart voor de zorg (met name de ouderenzorg), boegbeeld, bevlogen, warm, werkt met plezier en enthousiasme. 
 • Innovator. Heeft lef en durft af te wijken van de gebaande paden. Beschikt over maatschappelijk bewustzijn.
 • Teamplayer, verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern. Sympathieke en effectieve netwerker.
 • Geeft vertrouwen, is transparant, laagdrempelig, kan goed luisteren en is open in de wijze van communiceren.
 • Koersvast en besluitvaardig.
 • Sterk moreel kompas.
 • Zelfreflecterend vermogen.

Inschaling

 • WNT Klasse IV.

Gewenste startdatum

 • Januari 2024.

Attent Zorg en Behandeling

Attent Zorg en Behandeling biedt complexe én specialistische verpleeghuiszorg. Om deze zorg goed te kunnen verlenen doen we onderzoek. Met de wetenschappelijke kennis uit dit onderzoek verbeteren we de zorg voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld ouderen met dementie, of ouderen met andere psychische aandoeningen. Specialistische verpleeghuiszorg bieden we op specifieke locaties aan. Thuiszorg biedt Attent in de omgeving waar we huizen hebben. Met preventie en voorlichting helpen we cliënten en hun omgeving zo vroeg mogelijk om samen met onze thuiszorg een prettig leven te blijven leiden.

Attent gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en brengt ondersteuning daar waar de cliënt is. Van belang is dat de organisatie doorgaat met de ingezette transitie, slim, snel en flexibel inzetbaar is en daardoor slagvaardig anticipeert op verwachte tendensen in de zorgmarkt. Hierbij is er één Attent waarbij zorg en behandeling integraal doorlopen en medewerkers professionele ruimte krijgen. 

Kernwaarden en ambitie 

De kernwaarden van Attent zijn gastvrij, respectvol, integer en professioneel. Deze kernwaarden zetten zij in om persoonsgerichte zorg te verlenen. Attent biedt cliënten en medewerkers ruimte om zelf keuzes te maken. Ook verbeteren zij zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënten. Zelfregie en vorm blijven geven aan je eigen leven staan centraal. De komende jaren staan in het teken van een stevige innovatie agenda op het gebied van zorg(technologie) en een vastgoedopgave om onze ouderenzorg toekomstbestendig te houden/te maken.

Kerngegevens

 • Aantal medewerkers/fte: 1.476 medewerkers (1.005 fte)
 • Aantal langdurige intramurale zorg cliënten: 615
 • Aantal extramurale zorg cliënten: 1.023
 • Aantal locaties: 11 zorglocaties
 • Aantal vrijwilligers: 462
 • Waardering: 9.0
 • Jaaromzet: € 89 mln.
 • Financiële resultaten: positief

Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 5 leden
 • Raad van bestuur: 1 bestuurder
 • Directieteam: directeur langdurige zorg en behandeling, directeur thuis en kortdurende zorg, manager personeel en ontwikkeling, concern controller (bedrijfsinformatie en advies – incl. zorgverkoop, ICT, administratieve processen (incl. inkoop), zorgtechnologie), secretaris raad van bestuur.
 • De bestuurder stuurt naast het directieteam ook twee managers van staf-onderdelen aan, welke geen deel uitmaken van het directieteam?: manager vastgoed en facilitair en manager kwaliteit.
 • Medezeggenschap: OR en CCR.

Meer informatie is te vinden op www.attentzorgenbehandeling.nl.

Raad van Bestuur | 2023

Leiderschap

 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft hen ruimte en draagt zorg voor hun ontwikkeling.

Patiënt/cliënt

 • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend zijn bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, zodat zij meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.

Medewerkers

 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden.

Beleid/strategie

 • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, bewerkstelligen samenwerken in de regio/landelijk, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst, gezond gedrag en duurzaamheid.

Netwerken/netwerksamenwerking

 • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).

Bedrijfsvoering/procesinrichting

 • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie, actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Waarborgen van de continuïteit door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Eindverantwoordelijk voor: contractonderhandelingen, meerjaren investeringsprogramma’s, vastgoedbeleid, ICT, digitalisering.

Kwaliteit van zorg

 • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is. 

Medezeggenschap

 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Diversiteit

 • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck en dient een VOG overlegt te worden.

 Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, partner 

Annemarie Engel, PA 

Chantal Fonteijn, PA

T: 0850 - 734 706 (Annemarie)

T: 0850 - 734 710 (Chantal)

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen